Garancia

Garanciális feltételek

 A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában és csakis ezeknél a termékeknél 1 éves kötelező garanciát ír elő.

Milyen esetben vagyunk jótállás kötelesek?

Hibás teljesítés esetén a Ptk.  alapján a NanoPlanet Kft. jótállásra köteles.

Milyen határidőn belül illeti meg jótállás alapján?

A jogosult jótállási igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A jogosult a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a NanoPlanet Kft-vel közölni. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására tehát a határidőn belül nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. megfelelően

Mi a három munkanapon belüli csereigény?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetében ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól avagy üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat alatt megfelelően beszerelve történt. A csereigény tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik, amelyek a NanoPlanet Kft. által forgalmazott termékek körében a következők:

Lámpák, szűrők, reduktorok

 Ki viseli a jótállási időn belül vagy akár azon kívül a hihás termék vagy termékek szállítási költségeit ?

A hibás termék gyártónak vagy forgalmazónak történő visszaküldése ingyenes, amenyiben a Foxpost csomagautomatájába történt a kézbesítés. Minden más esetben a megjavított/cserélt termék visszaküldését a vásárló fizeti.

Kellékszavatosság

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, illetve mással kijavíttathatja vagy akár a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, azonban áttérés költségét Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1-5 napon belül  valamilyen formában ( postai úton vagy emailben) közölni. Ugyanakkor Társaságunk felhívja figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt termék esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Tájékoztató a jótállásról

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó elsősorban  választása szerint  kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó  választása szerint  a vételár arányos leszállítását igényelheti.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése vagy kijavítása esetén a kicserélt ,kijavított, termékre ,termékrészre, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A hibás illetve javított/cserélt termék el- és visszaszállításáról a forgalmazó gondoskodik, de a szállítás költségeit minden esetben a vásárló fizeti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát  a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti Telephely:1039, Budapest Pünkösdfürdő utca 52  email cím:nanoplanet19kft@gmail.com

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles  az ott meghatározott tartalommal  jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani

Az oldal tetejére